College Westerkwartier houdt vast aan zijn ambities, ondanks financiële onzekerheden 

Gemeente Westerkwartier heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat en verbeterde financiële positie. Toch maakt de gemeente zich zorgen over de toekomst. In 2026 verwacht de gemeente namelijk minder inkomsten te ontvangen van de Rijksoverheid. Het college van burgemeester en wethouders blijft ondanks de financiële onzekerheden vasthouden aan zijn ambities. En maakt zich samen met andere gemeenten sterk voor blijvende voldoende financiering uit het gemeentefonds.  

Collegeuitvoeringsprogramma 2023-2026  
Eind 2022 heeft het college een uitvoeringsprogramma gemaakt. Dat is een plan waarin is uitgewerkt wat de gemeente gaat doen in de komende vier jaar om de ambities uit het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier te bereiken. Het gaat bijvoorbeeld om meer ruimte voor bouw van nieuwe woningen, het helpen van inwoners bij de verduurzaming van woningen, beleid om dorpshuizen te ondersteunen bij onderhoud en verduurzaming en bestrijding van armoede.  

Onzekerheid over inkomsten 
In de afgelopen jaren kregen gemeenten steeds te maken met veel financiële onzekerheden. De verdeling van het gemeentefonds is veranderd, waardoor de gemeente Westerkwartier minder geld ontvangt vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast blijft er onzekerheid op de uitgaven voor jeugdzorg. Financieel gezien is er in de meerjarenbegroting tot 2025 nog ruimte om te werken aan het waarmaken van de bovengenoemde ambities. Maar vanaf 2026 verwacht de gemeente dat ze minder inkomsten heeft. Het Rijk is van plan om op een andere manier te berekenen hoeveel geld er naar gemeenten gaat en heeft het totaalbedrag van het gemeentefonds daarbij verlaagd. Gemeente Westerkwartier zal vanaf 2026 hierdoor ruim € 9 miljoen euro minder ontvangen dan in de jaren daarvoor.  

Vasthouden aan ambities 
In de perspectiefnota staat hoe de gemeente er in de komende jaren financieel voorstaat en welke ontwikkelingen worden verwacht. Het college geeft in de perspectiefnota 2024-2027 aan vast te houden aan zijn ambities en aan de uitvoering van zijn collegeprogramma, ook na 2025. De plannen zijn er op gericht om het Westerkwartier voor iedereen aantrekkelijk en leefbaar te maken en houden.  

Wethouder financiën Bert Nederveen: “Met onze ambities zoals (duurzamer) wonen, leefbaarheid in de dorpen en minder armoede, dragen we bij aan grote maatschappelijke opgaven. Die kunnen we niet binnen drie jaar realiseren, maar vragen een blijvende investering. Dit kost geld en daar is dus voldoende en blijvende financiering vanuit het Rijk voor nodig. Samen met andere gemeenten maken we er ons sterk voor dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt. Het Rijk is nu aan zet”.  

Jaarrekening 2022 positief  
De jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat van afgerond 6,2 miljoen euro. Dit overschot is het resultaat van een aantal verschillen met de begroting. Zo was de vergoeding die de gemeente heeft gekregen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne hoger dan de gemaakte kosten daarvoor. Ook kreeg de gemeente aan het einde van het jaar 2022 gelden binnen van de Rijksoverheid, die pas in 2023 worden uitgegeven. Positief is dat de financiële positie van de gemeente is verbeterd.  

Raad  
De raad behandelt de perspectiefnota 2024-2027, jaarrekening 2022 en bijbehorende stukken op 28 juni en 12 juli 2023. De betreffende financiële stukken zijn te vinden op de website van gemeente Westerkwartier